fredag, maj 16, 2008


Don't ask why, just keep your fingers crossed. Will tell you as soon as I can.


Fråga inte varför, håll bara tummarna. Berättar så fort jag kan.


torsdag, maj 15, 2008


Just a quicky! The Seduction socks are finished. If I haven't mentioned it before so are also the Yukon Leaves socks. Now I'm heading for next project in StickaMeras Pulsklubb.


Bara en snabbis! Förförelsesockorna är klara. Om jag inte nämnt det tidigare så gäller det samma för Yukon Leaves strumporna. Nu siktar jag på nästa projekt i StickaMeras Pulsklubb.


lördag, maj 10, 2008


All of a sudden spring has turned into summer. It's hot and not only the birds are going berserk. Like everything alive thinks this is the last summer, ever, and stand in the most wonderful bloom possible.


Plötsligt har våren övergått i sommar. Det är hett och inte bara fåglarna går bärsärk. Som om allt levande tror att det är sista sommaren, någonsin, och står i vackrast möjliga blomning.
When I open my front door this is what I see.
När jag öppnar min ytterdörr är detta vad jag ser.
I don't remember their name but they come in many different shades.
Standing side by side with...
Jag minns inte deras namn men de finns i många olika nyanser.
Stående sida vid sida med......sweet-smelling herbs.
And I let my hand slip through the tiny leaves to catch just a hint of a lovely scent.
...väldoftande örter.
Och jag låter min hand glida genom det pyttiga lövverket för att fånga en aning av den underbara doften.Saxifraga x arendsii
Rosenbräcka.Apple blossom
ÄppelblomBlack poppy
Svart vallmoOne or another dandelion are also growing in the garden.
Husband are not particular fond of them but I think they are beautiful.
En och annan maskros växer också i trädgården.
Mannen är inte speciellt förtjust i dem men jag tycker de är vackra.It is almost to hot for knitting but small things are okey so far.
Det är nästan för varmt för stickning men små saker går fortfarande an.

Och om någon undrar hur det går med den stora, gröna högen kan jag berätta att jag fuckat upp rejält. Där det skulle stickas slätstickning med rätan ut har jag avigan ut. I nuläget innebär det att jag har runt 20 cm att repa upp om jag inte försöker acceptera faktum. Men det har jag nog lite svårare att göra. Ska förmodligen bara invänta lite svalare väder innan jag börjar dra upp första varvet med över 600 maskor. Tillåt mig sucka djupt och råda er att verkligen läsa igenom era mönster noggrant.


tisdag, maj 06, 2008


Son has been knitting at crafts lesson in school.
This Momma is sooo proud!

Sonen har stickat på syslöjden i skolan.
Denna Morsan är sååå stolt!

I don't think he caught the bug though.
But this Momma's still very proud.

Fast jag tror inte att han smittats av bacillen.
Men denna Morsan är fortfarande väldigt stolt.


söndag, maj 04, 2008


It has been quiet on this blog for a while but nevertheless there has been some knitting progress. I'll get back to it in just a moment. First of all I'll like you to meet my new mates. It's almost impossible not to be blown away by the goodies in these books. I am so in love with them but I have things to finish before I will allow myself to start something from these patterns. Like I have been able to make my choise yet!


Det har varit tyst på den här bloggen en tid men icke desto min
dre har det hänt en del på stickfronten. Jag återkommer till det om bara en liten stund. Först av allt vill jag presentera er för mina nya kompisar. Det är nästan omöjligt att låta bli att dåna över allt vackert i de här böckerna. Jag är helt förälskad i dem men har saker att avsluta innan jag tillåter mig att påbörja något av dessa mönstren. Som om jag har kunnat välja vilket än!

Apart from different projects spread around the house I have to knit the may socks in StickaMeras sock club. I think they look very cute and hence chosen a "cute" colour for them. I hadn't such a "cute" shade in stash and had to fill it up a bit. My, oh my, it was a hard work to do!

Bortsett från olika projekt spridda runt i huset måste jag sticka majsockorna i StickaMeras sockklubb. Tycker de är väldigt söta och har därför valt en "söt" färg till dem. Så "söt" färg hade jag inte på lager så jag var tvungen att fylla på det en liten aning. Vojne, vojne, vilka prövningar man måste utstå!

I also have to make Daughter a cardigan from another book I got not very long ago. Bought the yarn at the same time as the pink one above. It was rather expensive but luckily for me there were a 30% discount on all yarn containing wool this very day.

Jag måste också sticka en kofta till Dottern från en bok jag fick för inte så länge sen. Köpte garnet på samma gång som det rosa här ovan. Det var ganska dyrt men turligt nog för mig såldes ullgarnerna just den dagen med 30% rabatt.

Back to what's on the needles. I have only been working on one of my WIP's lately. It's only because I'm beginning to feel a bit fed up with it and to cope I try to visualize me sit and watch it while blocking. So the Drops shawl are getting bigger and bigger. In fact it has a giganormous size right about now and still there are more than twenty rounds left. But it will look good though.

Tillbaks till vad som finns på stickorna. Jag har bara stickat på ett av
mina WIP-ar på sistone. Det är bara för att jag börjar känna mig ganska så trött på det och för att stå ut försöker jag visualisera hur jag sitter och tittar på det när det blockas. Drops-sjalen blir med andra ord bara större och störra. Den har faktiskt just nu en gigabautisk storlek och fortfarande är det över tjugo varv kvar. Men den blir fin.

Oh, by the way, the Swallowtail shawl is finished. It was a pretty, quick and small knit. But it is still waiting for a blocking. Evidently I will never change. But I guess it's part of my charm.

Åh, förresten, Swallowtail-sjalen är färdig. Det var en vacker, snabb och liten stickning. Men den väntar fortfarande på blockning. Tydligen kommer jag aldrig att förändras. Men det är väl en del av min charm.


fredag, maj 02, 2008
You Belong in ParisYou enjoy all that life has to offer, and you can appreciate the fine tastes and sites of Paris.

You're the perfect person to wander the streets of Paris aimlessly, enjoying architecture and a crepe.